Dokumenty

Polski Światłowód Otwarty sp. z o.o. zapewnia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostęp do infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji kablowej.

Warunki Dostępu do kanalizacji kablowej określa Umowa o dostępie do infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji kablowej, która wraz z załącznikami dostępna jest poniżej.

W celu optymalizacji procesu uzyskania dostępu, we wniosku o zawarcie Umowy Ramowej na dostęp do infrastruktury technicznej w zakresie Kanalizacji Kablowej PŚO, sugerujemy zawarcie następujących informacji:

  • danych przedsiębiorcy (spółki), w tym jego adresu,
  • kopii zaświadczenia o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej potwierdzającego, że przedsiębiorca (spółka) jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym,
  • danych osoby bądź osób uprawnionych do prowadzenia negocjacji i podpisania Umowy Ramowej, wraz z kopiami stosownych pełnomocnictw, których oryginały byłyby dostępne do wglądu PŚO,
  • adresów email i numerów telefonicznych tychże osób,
  • kopii odpisu lub wydruku z KRS albo wydruku z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej dotyczącej Państwa przedsiębiorstwa,
  • kopii decyzji o nadaniu numeru NIP.

Dane kontaktowe

Wniosek o zawarcie Umowy prosimy wysłać na adres mailowy:

infrastruktura@swiatlowodotwarty.pl